Menu
Your Cart

Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό


                ΚΛΗΡΩΣΗ 30 ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ ΣΕ 30 ΗΜΕΡΕΣ .  ( ΕΩΣ 03 05 2020 )

        1 ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ ΣΕ 1 ΝΙΚΗΤΡΙΑ-ΝΙΚΗΤΗ.

Η εταιρεία «
FAMOUS ΙΚΕ» που εδρεύει στον Βοτανικό Αττικής (στο εξής καλούμενη «Διοργανώτρια»)

 διοργανώνειαπό τις 3/04/2020 έως τις 3/05/2020 διαγωνισμό με ονομασία

 «ΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ» (στο εξής «Διαγωνισμός») 

με τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις:

1. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι, νόμιμοι
κάτοικοι Ελλάδας που έχουν συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας τους κι
έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρούνται συμμετοχής οι εργαζόμενοι
και οι συνεργάτες της Διοργανώτριας και των συνδεδεμένων με αυτήν
εταιρειών καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς όλων των ανωτέρω.
2. Εφεξής, ως «Συμμετέχων» ορίζεται οποιοσδήποτε, έγκυρα, βάσει των
παρόντων όρων, συμμετέχει στον Διαγωνισμό.

                        ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΕΤΟΧΗ


3. Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η αγορά προϊόντος
ανεξαρτήτου αξίας από το 
https://famous-shoes.gr/  ιδιοκτησίας της εταιρείας.

Ο-Η Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό με περισσότερες από μία συμμετοχές,
κάνοντας πολλαπλές αγορές και αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες να αναδειχθεί νικητής 

περισσότερες από 1 φορές.

 Κάθε Συμμετέχων θα πρέπει να φυλάξει τον αριθμό παραγγελίας γιατί είναι ο αριθμός που κερδίζει.

ΠαράδειγμαFamous Shoes - Παραγγελία 24256


Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητο ο Συμμετέχων να


Α) Έχει κάνει 
like στο   https://www.facebook.com/FAMOUS.Shoes.Stores/

ΒFOLLOW στό             https://www.instagram.com/famousshoesstores/ 

Γ) Να είναι εγγεγραμμένος στο Newsletter  


4. Ο Διαγωνισμός αρχίζει στις 3/04/2020 και λήγει στις 03/05/2020. Μετά την
πάροδο της ημερομηνίας λήξης, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή.
5. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ρητή και
ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων Συμμετοχής
καθώς και των εκάστοτε επίσημων και σχετικών με τον Διαγωνισμό
αποφάσεων της Διοργανώτριας, οι οποίες είναι οριστικές, δεσμευτικές και
αμετάκλητες και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων.
6. Το προσφερόμενο δώρο είναι ένα ζευγάρι γυναικεία υποδήματα το οποίο θα ανακοινώνεται κάθε μέρα μέσω των 
social media, της εταιρείας μας και δεν αντικαθίσταται ούτε εξαργυρώνεται με μετρητά.
7. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνεται καθημερινά με κλήρωση των υπευθύνων υπαλλήλων  

και ώρα 14:00 στα γραφεία της Διοργανώτριας ΑΘΗΝΑ  Δημαρακη 12.

 Η ανωτέρω κλήρωση θα αναδείξει έναν νικητή κι έναν επιλαχών για την
περίπτωση που ο νικητής δεν θα μπορέσει να καρπωθεί το Δώρο λόγω
κωλύματος από οποιαδήποτε αιτία.


8. Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού θα ανακοινώνονται καθημερινά, 
 σε χρόνο επιλογής της Διοργανώτριας και θα αναρτηθούν στην σελίδα της διοργανώτριας στο

Α)    https://www.facebook.com/FAMOUS.Shoes.Stores/

Β)    https://www.instagram.com/famousshoesstores/ 

Γ)      στο Newsletter  

 Ο νικητής θα ενημερωθεί μέσω
τηλεφώνου στον αριθμό που δήλωσε κατά τη συμμετοχή του για την νίκη
του και για τον ακριβή χρόνο, τόπο και εν γένει περαιτέρω διαδικασία
αποδοχής και κάρπωσης αυτού. Εάν δεν έχει καταστεί εφικτή η επικοινωνία
της Διοργανώτριας με τον νικητή με υπαιτιότητα του τελευταίου ή εάν δεν
έχει γίνει αποδοχή του Δώρου από τον νικητή εντός επτά (7) ημερών από

την διεξαγωγή της κλήρωσης, τότε το Δώρο αποδίδεται στον α’ επιλαχών
για τον οποίο ισχύουν ομοίως οι χρόνοι του παρόντος άρθρου.
9. Η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης του
Δώρου σε περίπτωση μη τήρησης των παρόντων όρων, οι οποίοι
θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. Επίσης, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα
να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος.
Οποιαδήποτε συμμετοχή δεν πληρεί όλους ανεξαιρέτως τους όρους
συμμετοχής δεν θεωρείται έγκυρη και αποκλείεται αυτόματα από τον
Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση των Συμμετεχόντων.
10. Σε κάθε περίπτωση, μπορεί να γίνει ακύρωση του νικητή του Διαγωνισμού
σε περίπτωση που 

α) δεν καταστεί εγκαίρως εφικτή ή τηλεφωνική
επικοινωνία μαζί του εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που
τάσσονται στους παρόντες όρους και 

β) εάν είναι εργαζόμενος της εταιρείας.
11. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά τη ρητή αποδοχή και συναίνεση
των Συμμετεχόντων ως προς την τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων
τους από την Διοργανώτρια για τους σκοπούς του Διαγωνισμού αλλά και
μετά το πέρας αυτού για ενημέρωση σχετικά με προωθητικές ενέργειες της
Διοργανώτριας στο μέλλον, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα Ελληνική και
Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
12. Η Διοργανώτρια διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιήσει τους
παρόντες όρους του Διαγωνισμού καθώς και να τον ακυρώσει, να τον
αναβάλλει ή να τον παρατείνει κατά την διακριτική της ευχέρεια,
ενημερώνοντας για τις τροποποιήσεις αυτές τους Συμμετέχοντες μέσω της
ιστοσελίδας της 
www.famous-shoes.gr . Κάθε τροποποίηση θα ισχύει
αυτοδικαίως από την δημοσίευσή της στην ανωτέρω ιστοσελίδα.
13. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα του νικητή
και να δημοσιεύσει φωτογραφίες του κατά την παραλαβή και χρήση του
δώρου στην επίσημη ιστοσελίδα της ή στην σελίδα της στο 
Facebook
καθώς και να προβεί σε οποτεδήποτε  διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε
σχετικού γεγονότος.
14. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την ερμηνεία ή την εφαρμογή
του παρόντος, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια καθίστανται
τα Δικαστήρια Αθηνών.